Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Stoom & Spoor Hobbies International , gevestigd te Den Haag

Versie geldig vanaf 01-07-2011

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Stoom & Spoor Hobbies International . De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Stoom & Spoor Hobbies International . Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling en / of intekening geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Stoom & Spoor Hobbies International behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Stoom & Spoor Hobbies International erkend.
1.4 Stoom & Spoor Hobbies International garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
1.5 Artikelen geleverd door Stoom & Spoor Hobbies International worden door Stoom & Spoor Hobbies International aangemerkt als collectors items voor volwassenen . De artikelen zijn van electrotechnische aard , zijn niet geschikt voor kinderen en worden alleen aan volwassen afnemers geleverd. Afnemer is hiervan op de hoogte en draagt geheel zelf de verantwoordelijkheid voor het bezit en gebruik van de artikelen.
1.6 De afnemer heeft van de algemene voorwaarden kennis genomen vooraf aan de aankoop en overeenkomst.

2. Levering
2.1 Levering vindt alleen plaats na intekening of zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op intekening zal Stoom & Spoor Hobbies International bestellingen en/of intekeningen uitsluitend door middel van persoonlijk overleg en beoordeling uitvoeren. Intekeningen zonder vooruitbetaling zijn beperkt vrijblijvend naar beide zijden . Indien uitvoering niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan is de consument gerechtigd om, tot aan het moment van uitvoering/productie , de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. Annulering van levering/bestelling/intekening door de afnemer is na de start van uitvoering/productie niet meer mogelijk en zal altijd leiden tot afnameplicht en facturatie. Stoom & Spoor Hobbies International maakt deze uitvoering bekend door middel van bijvoorbeeld nieuwsbrief , email of vermelding op de website of persoonlijk overleg. Aan deze meldingsplicht van Stoom & Spoor Hobbies International zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Stoom & Spoor Hobbies International vermelde zaken een keer aan de afnemer zijn gemeld via email, sms,telefoon, voicemail , fax, brief of andere communicatiemiddelen. Afnemer spant zich ten aller tijde in en stelt zich open op te verwachten normale wijze om deze informatie regelmatig te ontvangen cq. te weten te komen.
2.3 Aan de leveringsplicht van Stoom & Spoor Hobbies International zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Stoom & Spoor Hobbies International geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant of leverancier van grondstoffen tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EUROs

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Alleen indien er sprake is van een consumentenkoop overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer alleen het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren , indien het gaat om een door consument bij Stoom & Spoor Hobbies International gekocht product dat nieuw en volledig onbeschadigd geleverd zou worden. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd.
Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Stoom & Spoor Hobbies International heeft teruggezonden, is de koop een feit.
De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Stoom & Spoor Hobbies International . De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief eventuele accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt of rijsporen op wielen of slepers vertonen , vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Stoom & Spoor Hobbies International er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft dus slechts betrekking op nieuw geleverde zaken
4.3 Het herroepingsrecht geldt ook niet voor:
• diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
• goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, kleur, gevraagde uitvoering, of die met persoonlijk gekozen opties voor de afnemer zijn uitgevoerd.
• voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen en goederen met waterschade, opgelopen na de verzending naar de afnemer
• audio- en video-opnamen , computerprogrammatuur of digitale decoders - cq. electronische regelsystemen waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken of bedrading heeft losgekoppeld of gewijzigd.

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Stoom & Spoor Hobbies International , dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Stoom & Spoor Hobbies International . Stoom & Spoor Hobbies International houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacyverklaring.
5.2 Stoom & Spoor Hobbies International respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Stoom & Spoor Hobbies International maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie
Garantie geldt alleen voor nieuw geleverde artikelen.
Artikelen welke aangemerkt zijn als beschadigd , en daardoor geleverd zijn tegen een lagere prijs dan de nieuwprijs, vallen niet onder de garantievoorwaarden
6.1 Stoom & Spoor Hobbies International garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de garantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van Stoom & Spoor Hobbies International komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Stoom & Spoor Hobbies International is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Stoom & Spoor Hobbies International ) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Stoom & Spoor Hobbies International . Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Stoom & Spoor Hobbies International schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Stoom & Spoor Hobbies International gegrond worden bevonden, zal Stoom & Spoor Hobbies International naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Stoom & Spoor Hobbies International en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Stoom & Spoor Hobbies International ) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Stoom & Spoor Hobbies International gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Stoom & Spoor Hobbies International voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Stoom & Spoor Hobbies International is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel of transporteurs.
6.6 Deze garantie geldt niet indien:
A) en zolang de afnemer jegens Stoom & Spoor Hobbies International in gebreke is;
B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen of bewerken.
C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden